استعلام

آگهي مزايده عمومی شماره 10 مورخ 96/11/07

شركت كويرتاير در نظر دارد حدود 46 تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه (متناسب برای قطعه سازی ها) از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذیل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/16 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه تحويل نمايند. شرکت کنندگان در این مزایده می‌توانند جهت بازدید، ازمورخ 96/11/08 لغایت 96/11/16 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) به محل کارخانه مراجعه نمایند.

جهت دریافت متن کامل آگهی مزایده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

فایل پیوست:
Download this file (مزایده عمومی شماره 10.pdf)مزایده عمومی شماره 10.pdf[ ]904 kB

آگهي مزايده عمومی شماره 120 مورخ 96/08/27

شركت كويرتاير درنظر دارد تعدادی پنتراک باری و رادیال بلا استفاده موجود در محل کارخانه شامل : 2 ردیف به شرح لیست و تصویر پیوست، از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد ، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید اقلام ضایعاتی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

فایل پیوست:
Download this file (مزایده پنتراک.pdf)مزایده پنتراک.pdf[ ]1125 kB

ادامه مطلب...

آگهي مزايده عمومی شماره 117 مورخ 96/08/27

شركت كويرتاير درنظر دارد حدود 30  تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می‌توانند جهت بازدید ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) به محل کارخانه مراجعه نمایند.

فایل پیوست:
Download this file (مزایده کامپاند برگشتی.pdf)مزایده کامپاند برگشتی.pdf[ ]838 kB

ادامه مطلب...

آگهي مزايده عمومی شماره 115 مورخ 96/08/27

شركت كويرتاير درنظر دارد مقدار تقریبی 31 تن قرقره فلزی موجود در محل کارخانه را به شرح جدول ضمیمه از طریق مزایده ، یکجا به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خودرا بارعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید قرقره فلزی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 درایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

فایل پیوست:
Download this file (مزایده قرقره فلزی.pdf)مزایده قرقره فلزی.pdf[ ]833 kB

ادامه مطلب...