دریافت لوح تقدیر مدیر تعاون و رئیس شعبه یک تامین اجتماعی شهرستان بیرجند در راستای صیانت از نیروی کار

  • ۲,۰۹۲
  • میثم عبدالهی