آشنایی با اعضاء هیئت مدیره

با هیئت مدیره شرکت کویرتایر بیشتر آشنا شوید

حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره بر اساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت میگردد .

همچنین حقوق و مزایای اعضاء موظف هیات مدیره بر اساس احکام صادره و ضوابط ابلاغی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پرداخت میگردد .